Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
De website hierwonen.nl wordt beheerd door Van der Weegen, mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen.
Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Weegen.

Informatie
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Van der Weegen neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Van der Weegen niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Gekoppelde sites
Op de website van Van der Weegen wordt, naast verwijzingen naar websites van aan Van der Weegen gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Van der Weegen door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Van der Weegen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
Van der Weegen behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van der Weegen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid
In geen geval is Van der Weegen, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Van der Weegen aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site – in welke vorm dan ook – elektronisch aan Van der Weegen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruikt van deze site.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘Van der Weegen’ dient in dit verband tevens te worden gelezen de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen.

COOKIES
Websites hanteren handige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Eén van die technieken is het gebruik van cookies.
Daarbij slaan de websites die u bekijkt kleine tekstbestandjes op uw computer op. Deze tekstbestandjes heten cookies en zorgen ervoor dat de website uw computer herkent tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek.
Cookies zoals Van der Weegen die gebruikt, bevatten geen persoonsgegeven. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

naar boven